PKN
Classis Gorinchem
 
Taken Classicale Vergadering Taken Classicale Vergadering

In ord. 4-15 worden de verschillende taken van de classicale vergadering opgesomd. Het begint met een heel algemene formulering: leiding geven aan het leven en werken van de classis (n.b. Hier wordt dus niet over de classicale vergadering gesproken, maar over de classis; het spraakgebruik ‘classicale vergadering’ naast ‘classis’ is te vergelijken met het spreken over ‘kerkenraad’ en ‘gemeente’). De classicale vergadering is er om het kerkelijk leven in de classis te bevorderen.

Dit algemene uitgangspunt wordt nader uitgewerkt in een aantal taken.

Allereerst gaat het over het vaststellen van een beleidsplan voor de classis en een activiteitenplan voor de dienstverlening (de dienstenorganisatie dus!). Dat kan alleen maar op basis van een grondige bezinning over de vraag wat het kerkelijk leven in de classis bevordert. Waar zijn de gemeenten mee gediend en wat kan de onderlinge verbondenheid van de gemeenten en het nakomen van de roeping van de gemeenten in de samenleving dienen?

Er moet dan ook worden gewerkt aan de onderlinge verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar (‘kerkelijk gesprek’) en het bevorderen van de saamhorigheid van de predikanten (samen te brengen in werkgemeenschappen, zie daarover bij ord. 4-18). Bij het kerkelijk gesprek is allereerst te denken aan het feit dat binnen een classis vaak veel van de verscheidenheid binnen de Protestantse Kerk in Nederland terug te vinden is. De classis lijkt een goede ‘schaal’ te zijn waarop het mogelijk is werkelijk met elkaar in gesprek te zijn. Dat is mogelijk binnen de vergaderingen van de classicale vergaderingen. Maar het is daarnaast ook denkbaar dat het gesprek op allerlei andere plaatsen binnen de classis wordt gestimuleerd.

Ook moet de classicale vergadering de gemeenten en kerkenraden ondersteunen, hulp bieden waar nodig, en o.m. ook de grenzen tussen de gemeenten vaststellen. De classicale vergadering is een soort ‘intermediair’ tussen de gemeenten en de generale synode: de classicale vergadering moet doorgeven aan de synode wat er in de gemeenten leeft, moet considereren over vragen van de kant van de synode inzake belijden en kerkorde.

En de afgevaardigden van de classis naar de generale synode brengen verslag uit in de classicale vergadering.

Tenslotte wordt in ord 4-15 gezegd dat de classicale vergadering tot taak heeft alles te verrichten wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd. Daarbij gaat het met name om allerlei bepalingen in de ordinanties en de generale regelingen waarbij aan de classicale vergadering of aan het breed moderamen van de classicale vergaderingen allerlei taken zijn toebedeeld. In een groot aantal bepalingen waarin bestuurlijke beslissingen ten aanzien van gemeenten aan de orde zijn ligt de verantwoordelijkheid bij het Breed Moderamen van de classicale vergadering.

Bij de verschillende bepalingen wordt regelmatig gesproken over meewerken en/of goedvinden. Soms wordt ook gesteld dat de classicale vergadering iets doet (b.v.: de classicale vergadering voegt gemeenten samen, ord. 2-14).

Dit maakt duidelijk dat er in de bemoeienis van de classicale vergadering verschillende accenten kunnen zijn. Soms is er eenvoudigweg sprake van dat ergens goedkeurig aan gehecht moet worden. Dat wil zeggen: beoordeeld wordt of een besluit of een verzoek goede gronden heeft, en past binnen de kaders van de kerkorde, en dan kan goedkeuring volgen. Een andere keer moet de classicale vergadering zelf tot iets besluiten, doorgaans op basis van een daartoe strekkend verzoek of voorstel (zie het voorbeeld hierboven). En als wordt gesteld dat de classicale vergadering ergens aan moet meewerken, dan wijst dat erop dat er mogelijkerwijs van een intensiever bemoeienis sprake kan zijn. Als b.v. in ord. 4-6-4 wordt gesproken over de plaatselijke regeling in een gemeente van minder dan 300 leden waarvan de kerkenraad verzoekt in te stemmen met het vaststellen van een kleiner aantal ambtsdragers, dan wordt er ook van ‘meewerken’ gesproken. 

terug
 
 
Classis Gorinchem op Twitter

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.