PKN
Classis Gorinchem
 
Beleidsplan Beleidsplan

Introductie

Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classis Gorinchem voor de komende vier jaar, 2013 tot en met 2017. Het uitgangspunt van het beleidsplan is onderstaande missie. Daarna volgt een visie. De bouwstenen voor dit beleidsplan en de keuzen die daarin worden gemaakt, zijn in overleg tussen de brede moderamina van de Gereformeerde en de Hervormde classicale vergadering voorbereid. In mei 2008 is het concept aan de afzonderlijke classicale vergaderingen voorgelegd, die dit vervolgens in september 2008 hebben besproken. In de oprichtingsvergadering van de classis op 16 april 2009 is dit beleidsplan door de vergadering goedgekeurd en definitief vastgesteld.

De missie

Samen bouwen aan de basis. In deze missie klinkt door dat we als we als christelijke gemeenten met een divers karakter en komend uit verschillende tradities, verantwoordelijkheid voor elkaar willen dragen, zodat wij als gemeenten samen mogen groeien in het gemeenschappelijke geloof dat de Geest van Christus ons bijeen brengt en aan elkaar bindt. Als belangrijkste middel hiervoor zien wij het vormgeven aan het arbeidsveld van de classis, zoals aangegeven in ordinantie 4-15 en, meer concreet, in de onderlinge ontmoeting van de ambten, gericht op het van elkaar leren en op de onderlinge bemoediging. Aan het einde van de beleidsperiode hopen we daarmee de gemeenten tot steun te zijn geweest en het lokale kerkelijke leven te hebben bevorderd.

De visie

De classis wil een waardevolle bijdrage en steun voor de ontwikkeling van de gemeenten zijn. De verschillende gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid voor de kerk in de ambtelijke vergaderingen. Zij ervaren daarin bemoediging, leren van elkaar, en ontdekken in al hun veelkleurigheid, dat hun geloofsgemeenschap groeit en verdiept. De classis ondersteunt, begeleidt en inspireert.

Doelstellingen op lange termijn

In de doelstellingen geven we aan wat we als classis willen bereiken.
1. De kerkenraden leven niet langs elkaar heen. Zij weten zich verbonden met elkaar en verstaan dit als een opdracht. De classis wordt gezien als een betekenisvolle plaats van ontmoeting, waarin door de afgevaardigden uitgesproken wordt hetgeen in de gemeenten en de kerkenraden leeft.
2. De classis vervult een scharnierende functie tussen plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk.
3. De bestuurlijke kant van de classis worden toevertrouwd aan het breed moderamen.

Doelstellingen voor de periode 2013 t/m 2017

A. Gemeenten leren elkaar beter kennen.
B. Gemeenten delen hun vragen.
C. Gemeenten zoeken samen naar mogelijkheden.

Doelgroepen

Niet alleen de classicale afgevaardigden zelf, maar ook de kerkenraden en de kerk als geheel vormen de doelgroep van de classicale activiteiten.

Kwaliteitseis

De activiteiten van de classis moeten toegevoegde waarde leveren voor het functioneren van de afgevaardigden en de ambtsdragers in het algemeen.

Werkgroep Kerk & Israël

Deze commissie is voorlopig nog gedeeld in een werkgroep die zich richt op de hervormde gemeenten en een werkgroep die zich richt op de gereformeerde kerken.

terug
 
 
Classis Gorinchem op Twitter

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.